✿ღoೋعاشق تنهاღoೋ✿

صبرکـن سهـراب! گفته بودی قایقی خواهــم ساخــت!!! قایقـت جــادارد؟؟؟ من هــم ازهمهـمه اهل زمیــن دلگیرمــــ!!!

مهر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست